Offentlig godkjent fagbrev for hovslagere


Hovslager er ingen beskyttet tittel i Norge og hvem som helst kan i dag kalle seg for hovslager. Dette til tross for at hovslagerfaget er lagt inn under loven om fagopplæring i arbeidslivet og at det er en videregående utdanningsretning innen det offentlige med fagbrev/svennebrev som avsluttende eksamen / kompetansebevis.

I eldre tider og fram til 1940-50- årene var hestebestanden stor, hesten spilte en sentral rolle i jord- og skogbruk og den ble brukt til transport og i forsvaret. Ofte var det smedene som utførte hovslagerarbeid. Hesteskoene ble i stor grad laget for hånd. Dette gjaldt også verktøyet som ble brukt. Behovet for å kunne smi og tilpasse sko er minst like viktig i dag som i tidligere tider.


Mekaniseringen av jord- og skogbruket førte til dramatisk reduksjon i hestetallet. Det samme gjorde bilens inntog i transportsektoren og reduksjonen av hestens betydning i forsvaret. Resultatet ble at hovslagerfaget og den systematiske opplæring av hovslagere med fagbrev ble så godt som borte i mer enn en generasjon.

De siste tiår har hestebestanden igjen økt kraftig, takket være sports- og hobbyhestens store populæritet. De som skor hester i dag benytter hovedsaklig fabrikklagde sko. Også endel verktøy blir fabrikkfremstilt, men den praktiske utførelsen av yrket har ikke forandret seg nevneverdig. I dag er det et stort behov for kvalifiserte hovslagere.

En hovslager bør også ha et visst kjennskap til klauvstell. Regelmessig og korrekt beskjæring er av stor betydning i dagens storfehold.

Hovslagerfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 1. august 1957.


Mål og hovedmomenter for opplæringen:

Felles mål for opplæringen i bedrift for hovslagerfaget


Lærlingene skal:


¨ kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy

¨ kunne velge materialer og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine

   valg

¨ kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

¨ kunne bruke verneutstyr

¨ kunne holde orden på arbeidsplassen og vise god yrkeshygiene

¨ kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljø

¨ kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

¨ kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

¨ kunne arbeide selvstendig og planmessig

¨ kunne samarbeide med andre innen faget og på tvers av faggrenser

¨ kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver

¨ vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

¨ ha kjennskap til dyrevernloven

¨ kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

¨ kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og den betydning dette har for

   fagets omdømme

¨ kunne yte god sevice overfor kunder

¨ kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

¨ kjenne fagets tradisjoner, egenart og fremtidige utviklingsmuligheter

¨ kunne ta ansvar for egen læring

¨ kjenne eget kompetanseområde og kunne henvise til veterinær ved behov


Helse, miljø og sikkerhet:

Lærlingene skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen ved å følge gjeldende lover og forskrifter

Håndtering av hester

Lærlingene skal kunne håndtere hester på forsvarlig måte


Verktøy:

Lærlingene skal ha kunnskaper om materialer som brukes for framstilling av verktøy og utstyr. De skal kunne bruke og vedlikeholde verktøy på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte


Smiing:

Mål 1

Lærlingene skal kunne smi sko og ulike beslag etter tegning og mal

Mål 2

Lærlingen skal kunne lage aktuelt verktøy


Beskjæring og skoing:

Lærlingene skal kunne beskjære og sko hester og ha kjennskap til klauvstell


Balansering og korrigering:

Lærlingene skal kunne balansere og korrigere høver og beinstilling ved beskjæring og skoing


Sykdommer og skader:

Mål 1

Lærlingene skal ha kunnskaper om den normale hov og ulike hovsyksdommer

Mål 2

Lærlingene skal ha kjennskap til den normale klauv og klauvsykdommer

Mål 3

Lærlingene skal ha kunnskaper om skader i hoven og kunne behandle disse


Bedriftslære:

Mål 1

Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Mål 2

Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og kjenne til hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Mål 3

Lærlingene skal ha kunnskaper om kundebehandling og ansvar overfor kundenOslo, september 1996

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet


For mer info se:

Læreplan for videregående opplæring

Studieretning for naturbruk

Opplæring i bedrift Hovslagerfaget


(over: bilder fra Egil Reses fagprøve)

Hvordan velge en god hovslager


Mange opplever det som vanskelig å vurdere om en hovslager er god eller dårlig. Det er vel få områder her i verden som er like myteomspunnet og fult av verdensmestere og “forståsegpåere” som hestemiljøet. Dette rammer også hovslagerfaget og dets utøvere.


Flere steder i landet er det  stor mangel på hovslagere og som hesteeier er man glad bare man får noen til å sko hesten, enten de er gode eller dårlige. For de aller fleste hesteeiere som ikke er utdannet i hovslagerfaget, oppleves det som vanskelig å vurdere hva som er godt eller dårlig håndverk. En skoing som ser pen og riktig ut for et utrent øye kan være fult av feil og direkte skadelig for hesten.


I Norge er det ingen restriksjoner på hvem som kan kalle seg hovslager, det er ingen beskyttet tittel. Dette betyr at mange av de som kaller seg hovslagere verken har formell utdanning eller erfaring. Noen har gjennomgått noen dagers kurs, skodd noen “daubein” og kaller seg så for hovslagere med fatale utfall for en del hester. I en del andre land, som for eksempel Dansmark, er hovslageryrket nå en beskyttet tittel underlagt lov for dyrehelsepersonell og formell utdanning er påkrevd. Også i Norge jobbes det for en liknende kvalitetssikring av hovslagerfaget. Først og fremst vil dette gi en trygghet for hesten, en bedret situasjon for og en ivaretakelse av seriøse hovslagere  og et mer forsvarlig hestehold.


Selv om ikke tittelen er beskyttet i Norge, har vi et opplegg for formell utdanning av hovslagere. Dette er et opplegg innenfor det offentlige utdannelsessystemet hvor målet er bestått fagbrev. Både den teoretiske og praktiske eksamen legges opp ut fra oppdatert kunnskap på fagområdet basert på norsk og utenlandsk forskning og erfaring. På denne måten sikrer mann til en hver tid personer med god og oppdatert fagkunnskap innenfor hovslageryrket. Dette er gode nyheter for de hesteeiere som synes det er vanskelig å vurdere kvaliteten på skoingen. En hovslager med fagbrev er kvalitetssikret av det offentlige og sensorer med høy fagkunnskap på området.


Dette er litt hjelp på veien til å velge en god hovslager, men langt fra en garanti. Ansvaret ligger til syvende og sist hos deg som hesteeier. Det er du som må velge hvem som skal sko din firbente venn. Det finnes ingen oppskrift på hva som gjør en god hovslager da dette er betinget av mange faktorer. Nedenfor finner du en liste med kriterier som kan være til hjelp når du skal velge en god hovslager.


En god hovslager:


1.

bør ha fagbrev (dvs fullført lærlingperiode på 2-3 år, bestått offentlig godkjent teoretisk og praktisk fagprøve for hovslagere)


2.

bør ha bestått eksamen i varme arbeider (uten dette vil hovslageren få problemer med å tegne de

nødvendige forsikringer)


3.

er forsvarlig forsikret (tabbeforsikring, ulykkesforsikring osv)


4.

er opptatt av videreutdanning og å holde seg oppdatert på ny kunnskap og forskning


5.

har et godt nettverk innenfor fagområdet og er ikke å redd for å be om hjelp når han/hun kommer til kort


6.

har en genuin interesse for og kjærlighet til hester


7.

har god generell kunnskap om hestens atferd og virke


8.

obber effektivt og nøye (ikke for fort og ikke for tregt)


9.

baserer sitt rykte på kvaliteten av sitt arbeid og ikke på å snakke nedsettende om andre hovslagere for å hevde seg selv


10.

har utstyr av god kvalitet og fokus på orden og hygiene


11.

god evne til å kommunisere og samhandle med både hest og eier


12.

har ordnede bedriftsmessige forhold og gode rutiner for økonomi, journalføring osv


13.

er pålitelig i forhold til oppmøte (kommer når han/hun sier han/hun skal komme)


14.

skor ikke mer hest pr uke enn det som er forsvarlig ( dette varierer fra hovslager til hovslager, men hvis

man skal holde ut i yrket kan 4-5 hester pr dag være en passende mengde)


15.

setter pris på en eier som er glad nok i hesten sin til at han/hun stiller alle de ovennevnte spørsmålene for å forsikre seg om at hesten er i gode hender

Din firbente venn vil kunne hjelpe deg med valget. Han/hun vil ofte vise tydelig hva han/hun synes om hovslageren du har valgt.

(ovenfor: Duco - en svært fornøyd Frieser. Ikke alle er så heldige at de kan skos av sin egen matfar)
Slik tar du vare på hovslageren:


Hvis du har vært så heldig at du har funnet en hovslager både du og hesten er fornøyd med, vil det trolig være ønskelig å kunne bruke denne hovslageren så lenge som mulig. Da blir det viktig å ta godt vare på hovslageren. Her er noen gode tips om hvordan du kan gjøre hovslagerens arbeidssituasjon enklere:


- Sørg for at hesten lar seg håndtere. Tren bl.a. på å løfte bena og å bli bundet fast. Mange hovslagere opplever å bli skadet, noen stygt, da svært mange hester ikke lar seg håndtere.


- Hvis hesten din har problemer med å bli håndtert så vær ærlig med hovslageren om dette. Mange pynter på sannheten og dette setter hovslageren i unødig fare.


- Du er ekspert på din hest da alle hester er forskjellige. Fortell hovslageren om hesten din, ting den liker og ikke liker. Dette gjør det lettere for hovslager og hest og samarbeide.


- Sørg for at hovslageren har et egnet område å sko hesten på: god plass, god ventilasjon, tilgang på vann, godt lys og lite forstyrrelser av andre hester og mennesker.


- Sørg for at hesten står på stallen når hovslageren kommer slik at han/hun slipper å bruke masse tid på å fange og få inn hesten. Dersom dette ikke er mulig bør du kanskje betale hovslageren for den tiden dette tar.


-Sørg for at hesten har rene og tørre ben når hovslageren kommer. Det er ubehagelig å jobbe med våte og møkkete høver. I tillegg til dette ødelegges hovslagerens verktøy dersom høvene ikke er rengjorte. Dersom hovslageren må vaske bena til hesten din bør du betale for dette. Alt som tar ekstra tid gjør at hovslageren har mindre tid til å sko andre hester. Tid er penger også for en hovslager.


- Sørg for å betal hovslageren i tide. En hovslager uten økonomisk problemer er en mye triveligere hovslager.